PRTX-100 یک فرم خالص پروتئین است که سیستم ایمنی را با تغییر واکنش ایمنی توسط لنفوسیت های B و ماکروفاژها، که به ترتیب آنتی بادی ها را ترشح می کنند و پاتوژن ها را تخریب می کند، تغییر می دهد.

PRTX-100 در حال حاضر موفق به انجام دو آزمایش اولیه تشدید دوز شده است، این آزمایشات نشان داده است که این دارو در بیماران ITP ایمن و موثر است؛

هر دو آزمایش بالینی به ثبت نام بیماران در دوز بالاتر ادامه خواهند داد.

بیماران تحت درمان با PRTX-100  این دارو را به صورت داخل وریدی یکبار در هفته و مجموعاً برای چهار هفته دریافت خواهند کرد. آنها برای 48 هفته از لحاظ پاسخگویی به تعداد پلاکت ها، مدت زمان صرف شده تا پاسخ،  دوام درمان و موارد احتمالی دیگر، بررسی می شوند.

اگر درمان موفقیت آمیز باشد، بیماران ITP می توانند برای ورود یک داروی موثر جدید امیدوارتر شوند.