وقتی بیمار ITP با داروهای معمول ITP مثل پردنیزول، مبترا، IVIG و NPlate به درمان پاسخ نمی دهد، جراحی برداشتن طحال یا اسپلنکتومی یک راه بسیار توصیه شده برای بهبود می باشد.

طحال در بزرگسالان حدود 75 تا 150 گرم است و در هر دقیقه 300 میلی لیتر خون را از خود عبور می دهد و بافت پر خونی است. (بیشتر…)