وقتی جایی از بدن شروع به خونریزی می کند، چیزی که باعث بند آمدن خون می شود، لخته شدن خون در محل خونریزی است.
در واقع وظیفه لخته کردن خون را پلاکت ها به عهده دارند. آنها در محل خونریزی تجمع می کنند و با چسبیدن به یکدیگر باعث بند آمدن خون می شوند و در واقع مانند یک درزگیر عمل می کنند.

(بیشتر…)