PRTX-100 یک فرم خالص پروتئین است که سیستم ایمنی را با تغییر واکنش ایمنی توسط لنفوسیت های B و ماکروفاژها، که به ترتیب آنتی بادی ها را ترشح می کنند و پاتوژن ها را تخریب می کند، تغییر می دهد.

PRTX-100 در حال حاضر موفق به انجام دو آزمایش اولیه تشدید دوز شده است، این آزمایشات نشان داده است که این دارو در بیماران ITP ایمن و موثر است؛ (بیشتر…)